การวางและจัดทำผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร

( ปรับปรุงครั้งที่ 4 )


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ปิดประกาศ 15 วัน

เอกสารปิดประกาศ
15 วัน

ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด
ตรวจสอบ
ร่างแผนผัง

ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม เป็นต้นไป

ตรวจดูร่างแผนผัง
ยื่นหนังสือ
รักษาสิทธิ/แสดงความคิดเห็น

23 ธันวาคม 2566 - 22 มกราคม 2567

กรุงเทพมหานครขยายเวลาแสดงความคิดเห็นถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 1)

ใหม่ ! กรุงเทพมหานครขยายเวลาแสดงความคิดเห็นถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 (ครั้งที่ 2)

รักษาสิทธิ/แสดงความคิดเห็น